top of page
4_edited.jpg

Opgave 1 - mediernes fremstilling af flygtninge

 • Bed eleverne gå sammen parvis og besvar nedenstående spørgsmål.​

  • Billederne neden for er eksempler på nogle af de mange billeder, som man i dag ofte ser af bådflygtninge i aviser og på nyhedsportaler. Er du selv stødt på lignende billeder? Og hvor er de dukket op? Tal med din sidemakker om billederne ud fra følgende spørgsmål:​

  • 1. Hvilke tanker og følelser får du, når du ser billederne?

  • 2. Hvilke fortællinger er disse billeder med til at skabe omkring vores syn på flygtninge?

  • 3. Hvad er billedernes funktion? Tror du, de er tiltænkt at være underholdende, informerende, reklamerende, eller fungerer de som kunstværker? Begrund dine svar.

Alle portrætter fra 100% FREMMED?

 

 • Bed eleverne gå ud på gulvet og gå rundt mellem hinanden på.

 

 • Ved lærerens klap finder man sammen med en makker og placerer sig over for hinanden.

 

 • Eleverne har nu 2-3 minutter til kort at fortælle en lille del om sig selv og derefter kort fortælle om den anden. Man kan lade sig inspirere af følgende udsagn:

  • Hvordan vil du beskrive dig selv – og den anden?

  • Hvad er særligt kendetegnende ved dig – og den anden?

  • Hvad gør dig speciel i forhold til andre?

 

 • Når der er gået 2-3 minutter, klapper læreren igen i hænderne, og eleverne bevæger sig rundt på gulvet igen.

 

 • Ved lærerens klap finder hver elev sammen med en ny makker og følger samme procedure som beskrevet ovenfor.

 

 • Proceduren kan fortsætte, indtil alle elever har identitetsudvekslet med hinanden – eller et mindre antal. På den måde er opgaven fleksibel ift. tid.

 

 • OBS: Det er vigtigt at overholde de 2-3 minutter ved hver udvekslings-session, så eleverne lærer at tænke hurtigt og arbejde med deres umiddelbarhed og spontanitet.

Tid: 3 moduler à 45 min.

Fag: Billedkunst 3. - 5. klasse.

Kompetencemål Billedanalyse & Billedfunktion: 

 • Færdighedsmål: Eleven kan analysere billeders funktion i en given kontekst

 • Vidensmål: Eleven har viden om billeders kommunikative funktion.

Opgaveark 1: Elevopgave "Interview"

 

Opgaveark 2: Elevopgave "Egen livsfortælling"

Alle portrætter fra 100% FREMMED?

Billedfremstilling af flygtninge

Lærervejledning

til "Billedfremstilling af flygtninge"

Download lærervejledning i PDF

Opgave 2, del 1 - ca. 45 min.

 • Introduktion:

  • Man kan arbejde med at udtrykke sig og fortælle om sig selv på mange måder. En livsfortælling kan have mange forgreninger og rumme mange forskellige historier. Ligesom den individuelle portrættekst, der hører til hvert portræt i udstillingen 100% FREMMED?, skal du nu arbejde med at skabe og nedskrive din egen livsfortælling, som tager udgangspunkt i din identitet og udtrykker noget om, hvem du er som individ.

Elevopgave: Interviewopgave og guide

 

 • Elevopgave

  • Sæt jer sammen to og to.​

  • I skal nu interviewe hinanden ud fra spørgsmålene nedenfor. De 100 flygtninge, som er repræsenteret i udstillingen, er blevet stillet nogle af de samme spørgsmål

  • Brug ca. 5-10 minutter på hvert interview, og sørg for, at I på skift er hhv. den, der interviewer, og den, der bliver interviewet.

  • Optag begge interviews på jeres mobiltelefoner, så I kan lytte til det igen og bruge det til at nedskrive jeres livsfortælling.

 

 • Interview spørgsmål:

  • Hvordan ville andre beskrive dig?

  • Hvad vil du fortælle om dig selv, som andre måske endnu ikke ved om dig?

  • Hvordan skiller du dig ud fra massen? Hvad gør dig til noget helt særligt i forhold til andre?

  • Hvad er dit bedste/værste minde?

  • Hvad er dit første eller mest markante minde?

  • Hvad er det skøreste/mest grænseoverskridende, du nogensinde har gjort?

  • Hvad laver du i din fritid/hvad er en god weekend for dig?

  • Har du en passion/interesse/hobby eller samler du på noget?

  • Hvad gør dig meget vred/glad?

  • Hvornår føler du dig misforstået/inkluderet?

  • Hvornår er du lykkelig/ikke lykkelig?

  • Hvad drømmer du om?

  • Hvordan vil du beskrive den kultur, du kommer fra?

  • Hvad vil du gerne huskes for i dette liv?

  • Hvor føler du dig mest hjemme?

  • Har du på noget tidspunkt oplevet at føle dig fremmed?

  • Hvis du kunne bo alle steder i eller udenfor Danmark, hvor skulle det så være og hvorfor?

Opgave 2, del 2 - ca. 45 min.

 • Eleverne skal nu, på baggrund af deres interviews skabe små livsfortællinger.

 

 • Elevopgave - På baggrund af interviewet med dig skal du nu skabe din egen lille livsfortælling i form af en sammenhængende tekst.

  • Eksperimenter med den sproglige genre/stil i din tekst ift., hvilken stilart du mener, der fremstiller og repræsenterer dig bedst muligt: f.eks. korte eller lange sætninger, faktuelt/kontant eller lyrisk og personligt sprog med metaforer, fokus på fakta eller følelser etc.​

  • Ligesom portrætteksterne til udstillingen skal der under din tekst stå følgende oplysninger om dig: dit fulde navn/din alder/dit køn/om du er i et forhold/din beskæftigelse/din bopæl og dit oprindelsesland.

  • Skab også gerne en titel til din livsfortælling.

  • Inden I skal præsentere jeres livsfortællinger for hinanden, kan I arbejde med at give respons på hinandens tekster for at gøre dem endnu bedre.

Elevopgave: Skriv din livsfortælling ned

 

 • Præsenter til slut livsfortællingerne for hinanden i klassen og tal f.eks. om forskelle og ligheder ved dem samt om, hvilke stilarter og udtryksformer de indeholder, og hvilken betydning det har

bottom of page