RELIGION

GYMNASIALE UDDANNELSER

Alia F3_MG_83202.jpg

FAGLIGT FOKUS

I Religion får eleverne en introduktion til at opnå viden om, kundskaber om og forståelse af religioner og religioners betydning for mennesker og samfund. De får indsigt i ligheder og forskelle inden for de enkelte religioner og mellem religionerne indbyrdes. Eleverne tilegner sig forudsætninger for at analysere, tage stilling til og agere i forhold til religioners rolle i en nutidig lokal, national og global sammenhæng, og får forståelse for, hvordan egne og andres holdninger kan være påvirket af forskellige religiøse og sekulære traditioner.

Religion og tro - HVEM ER VI workshops og oplæg

Halvdelen af verdens befolkning har en tro og identificerer sig med en religiøs overbevisning i større eller mindre grad. Samtidig viser undersøgelser, at der er færrest borgere der har en tro i Skandinavien og særligt i Danmark. Vores ståsted i forhold religion definerer os ofte som samfund og individer, så hvordan er det at gå fra et religiøst værdisæt til et andet? eller til et overvejende
ateistisk samfund? og hvad betyder tro for den enkelte? Kan forskellige trosretninger leve fredeligt side om side? Hvordan kan f.eks. en islamisk levemåde sammenlignes med en ateistisk levemåde?

 

Refleksiv workshop 

Vores workshops skaber refleksion og læring med afsæt i udstillingen og de portrætterede borgere fra 100% FREMMED?


Workshopforløbende afholdes af én til to formidlere med  flygtningebaggrund. Workshops kan vare 2 – 6 timer og afholdes for én elevgruppe ad gangen, med det formål at alle eleverne indgår i dialogen.

Vi starter forløbet med at præsentere udstillingsværket 100% FREMMED? og tager fortællingen tilbage til 1948, hvor menneskerettighederne og dermed religions- og ytringsfriheden blev vedtaget i FN. Igennem udstillingens fortællinger reflekterer vi
i fællesskab med eleverne over begreberne identitet, religionsfrihed- og værdisæt.

Deltageren fra udstillingen vil fortælle eleverne sin personlige historie, om at komme fra et land til et andet, fra en religions kultur til en anden, fra et religiøst værdisæt til et andet og hvordan det har præget egen udvikling og identitet.

Eleverne relaterer altid meget direkte til deltagernes portrætter og fortællinger om at finde et tilhørsforhold i verden og føle sig fremmed eller udenfor i processen – identitetsproblematikker, som mange børn og unge oplever i deres hverdag. Samtidig opnår eleverne et unikt afsæt for at kunne udtrykke sig mere selvstændigt om etniske, religiøse og kulturelle spørgsmål.

 

Oplæg - Tidligere flygtninge i dialog 

HVEM ER VI oplæg er til jer, som gerne vil engagere flere elever i dialogen på én gang. Efter oplægget er det muligt selv at arbejde videre med udstillingens temaer og portrætter på uddannelsesstedet. Oplæggene varer minimum halvanden time, og der kan tilkøbes ekstra tid op til 2,5 time.

Oplægget starter med en kort introduktion til udstillingsværket 100% FREMMED?  To-fire formidlere med flygtningebaggrund skiftes til at være i dialog med hinanden og eleverne. Formidlerne fortæller om deres personlige forhold til religion, kultur og identitet, og eleverne inviteres til løbende at stille spørgsmål. Forskelle og ligheder mellem de forskellige trosretninger bliver tydelige, samtidig med at eleverne får en forståelse for hvordan religion kan udøves på forskellige niveauer og i forskellige kulturer. Derved opnår eleverne en forståelse af, hvordan vi er forbundet som borgere på tværs af kulturelle, sociale og religiøse forskelle og hvilke faktorer der påvirker den enkeltes identitetsdannelse.

FAGLIGE MÅL

  • Redegøre for grundlæggende sider ved kristendom, herunder dens formative, historiske og nutidige skikkelser og rolle i europæisk og dansk idéhistorie og identitetsdannelse.

  • Redegøre for væsentlige sider ved islam, herunder formative og nutidige skikkelser

  • Karakterisere og analysere religiøse og ikke-religiøse synspunkter, herunder etiske, og aktuelle diskussioner af religionsfaglig relevans med anvendelse af både indefra- og udefra perspektiver

  • Karakterisere og analysere væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet mellem religion og nutidige samfund i en global kontekst, samt anvende religionsfaglige tilgange til bedre at forstå og håndtere aktuelle problemstillinger og konflikter